หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
พัทลุง
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดพัทลุง
2/1 ถนนเวชรังสี คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 93000
โทรศัพท์
0 7467 3555
โทรสาร
0 7484 3999

นางสาวพสุกานต์ ลาภานุพัฒนกุล

ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง

YEC

จิราภา นาคทองแก้ว

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดพัทลุง

จังหวัด
พัทลุง
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดพัทลุง
2/1 ถนนเวชรังสี คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 93000
โทรศัพท์
08 8399 0233, 06 3245 6553