หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
พะเยา
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดพะเยา
167/9 หมู่ 3 ท่าวังทอง เมืองพะเยา 56000
โทรศัพท์
09 7986 9288
โทรสาร
0 5448 3903
เว็บไซต์

นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร

ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา

YEC

สุเมธ เตชะกุลวิโรจน์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดพะเยา

จังหวัด
พะเยา
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดพะเยา
167/9 หมู่ 3 ท่าวังทอง เมืองพะเยา 56000
โทรศัพท์
09 5536 6391