หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27/2 หมู่ 11 ถนนโรจนะ กะมัง พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์
0 3524 4544
อีเมล

นายจรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์

ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

YEC

กิติมา แถลงกิจ

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27/2 หมู่ 11 ถนนโรจนะ กะมัง พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์
08 1405 4151
อีเมล