หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงแรมหาดทอง 21 ถนนสู้ศึก ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์
0 3560 1050
โทรสาร
0 3260 2226
อีเมล

นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์

ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

YEC

พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงแรมหาดทอง 21 ถนนสู้ศึก ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์
06 1625 6995
อีเมล