หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
นครนายก
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดนครนายก
96 หมู่ที่ 6 อาคารศูนย์ฝึกอาชีพฯ ถนนบายพาส บ้านใหญ่ เมืองนครนายก 26000
โทรศัพท์
0 3731 3353, 08 8321 5605
โทรสาร
0 3731 4999
อีเมล

ดร. ตรรคภพ อิงตระกูล

ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก

YEC

ภก.ปรเมศวร์ พินิจจันทร์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดนครนายก

จังหวัด
นครนายก
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดนครนายก
96 หมู่ที่ 6 อาคารศูนย์ฝึกอาชีพฯ ถนนบายพาส บ้านใหญ่ เมืองนครนายก 26000
โทรศัพท์
08 8505 4888
อีเมล