หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ตาก
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดตาก
855 หมู่ 1 ท่าสายลวด แม่สอด 63110
โทรศัพท์
0 5556 4132, 08 6448 1131
โทรสาร
0 5556 4131
อีเมล
เว็บไซต์

นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์

ประธานหอการค้าจังหวัดตาก

YEC

ฉัตรชนก ก่อประภากิจ

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดตาก

จังหวัด
ตาก
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดตาก
855 หมู่ 1 ท่าสายลวด แม่สอด 63110
โทรศัพท์
08 0512 5555
อีเมล