หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ชลบุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดชลบุรี
ศาลาประชาคม "รวมใจชน" ถนนตำหนักน้ำ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 20000
โทรศัพท์
0 3827 3095 - 6
โทรสาร
0 3827 3096
อีเมล

นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกูล

ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี

YEC

ภิติวัจน์ วงษ์จิรโรจน์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดชลบุรี

จังหวัด
ชลบุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดชลบุรี
ศาลาประชาคม "รวมใจชน" ถนนตำหนักน้ำ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี 20000
โทรศัพท์
08 0545 6946