หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
จันทบุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
41 ถนนมหาราช ตลาด เมืองจันทบุรี 22000
โทรศัพท์
0 3932 1551, 08 9831 4779
โทรสาร
0 3932 5024
เว็บไซต์

นายชายพงษ์ นิยมกิจ

ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี

YEC

ชัยวุฒิ จาฏุพจน์

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดจันทบุรี

จังหวัด
จันทบุรี
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
41 ถนนมหาราช ตลาด เมืองจันทบุรี 22000
โทรศัพท์
08 0999 9424