หอการค้าจังหวัด
จังหวัด
ขอนแก่น
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
177/54 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น 40000
โทรศัพท์
0 4332 4990 -1
โทรสาร
0 4332 4990
เว็บไซต์

นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล

ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

YEC

วันวิสาข์ อังศรีประเสริฐ

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

จังหวัด
ขอนแก่น
ที่อยู่
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
177/54 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแก่น 40000
โทรศัพท์
08 1805 0403
อีเมล