ในภาวะวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับทุกคน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก และถือเป็นภาระหน้าที่หลักในช่วงเวลานี้ จึงได้สร้าง “TCC GObiz-20 Center” ขึ้น เพื่อสื่อสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศ แนวทางปฏิบัติ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเป็นสื่อกลางในการรับฟังปัญหาหรือข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ และกิจกรรมการช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงเสริมให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้โดยเร็ว