ประวัติ

Directors of Board of Trade of Thailand 2017-2018

Chairman

Mr. Kalin Sarasin
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
Email: kalinp@scg.co.th