ประวัติ

Directors of The Thai Chamber of Commerce 2019-2020

Public Relations Director

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
Email: salinla.seehaphan@tesco.com