หอการค้าไทยหารือร่วมกรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกการขนส่งและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน

23 ธ.ค. 2562

 
     นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการได้หารือร่วมกับ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมทั้ง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมฯ เพื่อผลักดันข้อเสนอภาคเอกชนต่อการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน โดยมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย
  1. การอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศ ผ่านด่านพรมแดนสำคัญ อาทิ ด่านแม่สอด ด่านเชียงของ และด่านสุไหงโกลก เป็นต้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ การค้า และ การท่องเที่ยว ให้เกิดขึ้นในฝั่งไทย   
  2. แนวทางส่งเสริมและเพิ่มปริมาณการใช้รถไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจราจร เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และผลกระทบต่อสุขภาพ โดยให้มีกฎและระเบียบที่ถูกต้องรองรับ 
  3. ข้อเสนอการจดทะเบียนรถโดยสารแบบนอนระหว่างภาค เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว รวมทั้งช่วยส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว และ การกระจายรายได้สู่เมืองรอง
  4. การเพิ่มหลักเกณฑ์ผู้ประกอบการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ ภายใต้ กรอบความตกลงที่สำคัญ เช่น กรอบความตกลง GMS เพื่อขยายโอกาสการประกอบการขนส่งอย่างเหมาะสมและทั่วถึง รวมไปถึง ข้อสนับสนุนจากภาคเอกชน ต่อ การยกระดับมาตรฐานการตรวจสภาพรถ การอบรมเพื่อทำใบอนุญาตขับขี่ที่จะเน้น Safety Driving Mindset มากขึ้น ตลอดจน แนวทางการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยทางถนนของกรมฯ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนทั้งของรถขนส่งและรถโดยสารและลดอุบัติเหตุของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี   
  5. แนวทางการพิจารณาระเบียบเพื่อรองรับการจดทะเบียนยานพาหนะที่ใช้ในงานเกษตรกรรม สำหรับส่งเสริมให้เกษตรกรไทย สามารถเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย   

     ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้รับข้อเสนอต่างๆของภาคเอกชน เพื่อพิจารณาผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยข้อเสนอส่วนใหญ่ กรมฯ เห็นด้วยและจะพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้เชิญชวนภาคเอกชน ร่วมขับเคลื่อนและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าชายแดน เช่น ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย และศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม เป็นต้น เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ รวมทั้งการกระจายสินค้าและบริการให้มีความสะดวก โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนแนวทางดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อให้การขับเคลื่อนสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์โดยรวมแก่ประเทศ ต่อไป

 
-------------------------------------------
Presented by Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official


Gallery