ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นวัตกรรม พัฒนาคน เพื่ออนาคตประเทศ โดย ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37

03 ธ.ค. 2562