หอการค้าไทยเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดชลบุรี

30 ก.ค. 2562

    

คณะกรรมการหอการค้าไทย นำโดย นายกลินท์ สารสิน ประธานฯ เดินทางเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา การนี้คณะฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานประสานการลงทุนใน EEC กลุ่มท่องเที่ยว ซึ่งมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับและร่วมการประชุม เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับโลกรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และกลุ่มเชิงสุขภาพ” คือ กลุ่มเป้าหมายหลักที่ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  พ.ศ. 2560 – 2564 ได้กำหนดไว้ในการยกระดับ ‘การท่องเที่ยวในอีอีซี’ และคุณภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่สามจังหวัดภาคตะวันออก โดยมี พัทยา สัตหีบ และระยอง เป็นพื้นที่หลักของ ‘วงแหวนท่องเที่ยวอีอีซี’ ที่วางแผนว่าจะขยายสู่ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ประชาชนในพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้น

กรอบแนวคิดการพัฒนา ส่งเสริม มุ่งยกระดับ ‘การท่องเที่ยวในอีอีซี’ นี้ ประกอบด้วยการใช้ตลาดและแนวโน้มของการท่องเที่ยวเป็นตัวนำ ควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่อีอีซี สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริงโดยจะพิจารณาร่วมกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ อีอีซี วิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวของพื้นที่ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวคิดและแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดชลบุรี