เรื่อง ประกาศผลการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้า PVC Suspension Grade Resin ในประเทศอินเดีย

30 ก.ค. 2562

เรียน สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
                ด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ว่า หน่วยงาน Directorate General of Trade Remedies (DGTR) กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ได้ส่งสำเนาประกาศเรื่อง ประกาศผลการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้า PVC Suspension Grade Resin ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย (Final Findings) โดยให้ยุติการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ "Click"
 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า
โทร 02 547 4738
โทรสาร 02 547 4741