ASEAN Tourism 2019: Advancing Partnership for Sustainability

24 มิ.ย. 2562

    

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการจัดงาน ASEAN Tourism 2019: Advancing Partnership for Sustainability เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:00-16:00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรูม โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ คุณมิ่งขวัญ เมธเมาลี ประธานสมาพันธ์ สมาคมท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน (ASEANTA) เป็นวิทยากรให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมการท่องเที่ยวไทยและอาเซียนในด้านความสำคัญของการท่องเที่ยวต่อ GDP ของไทย โอกาสและความท้าทาย พฤติกรรมนักท่องเที่ยวอาเซียน แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน ประจำปี 2016-2025 นอกจากนี้การประชุมดังกล่าว ยังได้หารือเกี่ยวกับประเด็น 3 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ Connectivity, Digital Tourism และ Gastronomy

Session 1 : Connectivity ได้รับเกียรติจาก นายอุเดด สุวันนะวง ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว, คุณวัฒนา โชคสุวณิช กรรมการบริหาร E.A.S Maritime Agencies (Thailand) จำกัด และนายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (Air Asia) เป็นวิทยากร 
Session 2 : Digital Tourism ได้รับเกียรติจาก คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA), คุณชิตพล มั่งพร้อม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง “Zanroo” และ Mr. Gerrit Kruger ทีปรึกษา ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง เป็นวิทยากร
Session 3 : Gastronomy ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ กรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำประเทศไทย (PATA), Mr. James Choong  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฮาร์ดร็อค กรุงเทพฯ และ คุณไอริณ ฤกษะสาร ผู้อำนวยการและบรรณาธิการบริษัท ไทยไกด์ เกตเวย์ มีเดีย จำกัด เป็นวิทยากร
 
 
     

ประเทศไทยและอาเซียนมีศักยภาพพื้นฐานที่ดีทั้งในด้าน Connectivity, Digital tourism และ Gastronomy อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยและอาเซียนควรมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้นและอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ควรพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของแต่ละประเทศอาเซียนให้สอดคล้องกันมากขึ้น โดยเฉพาะ การบังคับใช้ ASEAN VISA สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยว เผยแพร่วัฒนธรรม และยกระดับประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมทางการเงินและดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ตลอดจนเน้นย้ำเรื่องอาหารของอาเซียนมากขึ้น ทั้งนี้ “อาหาร” เป็นประเด็นที่อาเซียนร่วมมือกันได้ เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัว และสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน แฝงไปด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น และการส่งเสริมอาหารประจำชาติในอาเซียนถือว่าเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับนานาชาติด้วย

 
-------------------------------------------
Presented by Corpcomm Team | Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official