หารือร่วมกับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเรื่องการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและคณะ เข้าพบ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเพื่อแสดงความยินดี และหารือเรื่องการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย ณ ห้องรับรอง 2 กรมการค้าต่างประเทศ