ประธานกรรมการหอการค้าไทย ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมคณะกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการดำเนินงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัด โดยมี คุณชนเขต บุญญขันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มนักธุรกิจ รุ่นใหม่ (YEC) ร่วมให้การต้อนรับ

      

จากนั้นคณะฯเดินทางไปยังสำนักงานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเซ็นสมุดเยี่ยมเยือน หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนและรับใบ Certificate ผู้พิชิต 1,864 โค้งสู่แม่ฮ่องสอนเมืองสามหมอก และเข้าสักการะวัดจองคำ วัดจองกลาง วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ

การลงพื้นที่เยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ ยังได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด แม่ฮ่องสอนและ ผู้บริหาร ททท. ถึงภาพรวมการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่วมหารือถึงนโยบายในการดำเนินงาน ของหอการค้าไทย ตามนโยบาย “ไทยเท่” โดยเฉพาะการนำแนวทางของโครงการไทยเท่ ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัด ด้วยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็ง ตามนโยบาย 1 หอการค้า ดูแลอย่างน้อย 1 ท่องเที่ยวชุมชน โดยให้มีการคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อม มีประวัติที่น่าสนใจ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัด ให้มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น การทำให้นักท่องเที่ยวพักอาศัยอยู่ในจังหวัดนานมากขึ้น รวมถึงการเชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองรอง โดยเร็วๆนี้จะมีสายการบินนกแอร์ บินตรงจากดอนเมืองมายังแม่ฮ่องสอนทำให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทาง และการเข้าถึงนักท่องเที่ยวระดับ hi-end ให้มากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเป็นกลุ่ม GEN X และ Y 

 

      

      

  

จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยปูแกง ภายใต้โครงการ 1 หอการค้าดูแลอย่างน้อย 1 ท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเยี่ยมชมและให้คำแนะนำ ถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยปูแกง ให้มีจุดเด่นและแตกต่าง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมถึงรายได้จากการเดินทางๆเรือ ทั้งนี้ คุณกลินท์ สารสิน ได้นำผ้าห่มจาก มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน มอบให้แก่ชาวบ้านกะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยปูแกง โดยในช่วงค่ำคณะกรรมการหอการค้าไทย ร่วมรับประทานอาหารค่ำ กับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ กลุ่มหอการค้าจังหวัดภาคเหนือ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) และร่วมเปิดตัว "น้องหมอก" ซึ่งเป็น Mascot ที่หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 

      

       

      

      

ในช่วงเช้าวันอาทิตย์คณะฯ ใส่บาตร ณ สะพานซูตองเป้ และเดินทางประชุมแบบไทยเท่ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ตามโครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ Winning Project จากทางคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ

        

      

        

  

จากนั้นเดินทางจากปางอุ๋ง ไปยังหมู่บ้านรักไทยเพื่อประชุมร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หมู่บ้านรักไทย โดยมีคุณชนเขต บุญญขันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการฯ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ร่วมหารือถึงการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ประเด็นของการเปิดด่านชายแดนห้วยต้นนุ่นการปรับปรุงขยายถนน, ด้านเกษตรและอาหารอาทิ ถั่วเหลือง กระเทียม งา อะโวคาโด ให้ทำการตลาด และจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายการแปรรูป เช่น น้ำมันอะโวคาโด,

 

ด้านการท่องเที่ยวและบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงมรดกและวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ เช่น บ้านรักไทย บ้านจีนยูนนาน หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว การจำลองชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ และรับทราบนโยบายในการดำเนินงานของหอการค้าไทย ตามนโยบาย “ไทยเท่” โดยเฉพาะการนำแนวทางของโครงการไทยเท่ ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัด

 

ด้วยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็ง การสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้คนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์มากที่สุด พร้อมทั้งให้นักท่องเที่ยวมาพักอาศัยและจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน ด้วยการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นมารวมกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป