หอการค้าไทย มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียน เพื่อการฟื้นฟู ความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และลพบุรี)

23 ธ.ค. 2560

มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียน เพื่อการฟื้นฟู ความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และลพบุรี)โดยคุณวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าไทย และผู้บริหารหอการค้าไทย ได้เดินทางไปการมอบเงินเพื่อการฟื้นฟูโรงเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งในระยะที่ผ่านมามีหลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อน สอดคล้องกับความตั้งใจของหอการค้าไทย ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือด้านสังคมปัญหาอุทกภัย หอการค้าไทยได้ดำเนินการ 2 มาตรการ คือ 1) มาตรการเร่งด่วน (มอบสิ่งของและปัจจัยจำเป็นเพื่อยังชีพ) 2) มาตรการฟื้นฟูเยียวยา (การบำรุง ซ่อมแซม ในส่วนที่เสียหาย) ในมาตรการฟื้นฟูเยียวยาได้มอบความช่วยเหลือผ่านหอการค้าจังหวัดในพื้นที่เพื่อมอบความห่วงใยไปยังโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ต่อไป 

                             ในพิธีการมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียน เพื่อการพื้นฟู ความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง ดังกล่าว ได้มอบผ่านหอการค้าจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย 

  • หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (20 โรงเรียน) เป็นเงิน 400,000 บาท
  • หอการค้าจังหวัดลพบุรี (10 โรงเรียน) เป็นเงิน 200,000 บาท
  • หอการค้าจังหวัดอ่างทอง (11 โรงเรียน) เป็นเงิน 220,000 บาท
  • หอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี(13 โรงเรียน 1 วัด)เป็นเงิน 220,000 บาท
  • หอการค้าจังหวัดชัยนาท(14 โรงเรียน 1 วัด) เป็นเงิน 320,000 บาท 
  • รวมทั้งสิ้น 1,360,000 บาท 

                 

        

ทั้งนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์เครื่องกีฬาเพื่อส่งเสริมการศึกษาอีก จำนวน 10 ชุดด้วย ณ ห้องมะลิ ชั้น 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา