สมาคมการค้า
กลุ่ม MICE ท่องเที่ยว สุขภาพ และกีฬา
คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ
สมาคมโรงแรมไทย
203 - 209/3 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวส เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 0
0 2282 5277
0 2282 5278
info@thaihotels.org , membership@thaihotels.org
กลุ่มการเงิน การลงทุน และการประกัน
คุณจิตวุฒิ ศศิบุตร
สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 1 RBB ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 0
0 2645 1133
0 2645 1134
tassanee@ibathai.com
กลุ่มการเงิน การลงทุน และการประกัน
คุณสมชาย พิพัฒนนันท์
สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
100/59 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0
0 2238 1088
0 2238 1089
support@tafex.org
กลุ่มการเงิน การลงทุน และการประกัน
คุณธนพงศ์ ณ ระนอง
สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
19/1 อาคาร 2 ซอยกิ่งชำนาญอักษร ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 0
0 2118 6921 , 0 2266 6677
0 2266 6688
nitima@intouchcompany.com , vorasit@finansa.com , yupadee@finansa.com
กลุ่มการเงิน การลงทุน และการประกัน
คุณกนกกิต นวสิริ
สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 0
0 2657 6222 ต่อ 222
0 2657 6344 , 0 2657 6245
kanokkitn@airafactoring.co.th , nattakan@airafactoring.co.th
กลุ่มการเงิน การลงทุน และการประกัน
คุณเจริญชัย พนิชบูล
สมาคมลิสซิ่งไทย
161 อาคารนันทวัน ชั้น 18 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 0
0 2651 8120 ต่อ 223
0 2254 6118 - 9
manager.tla@gmail.com
กลุ่มการเงิน การลงทุน และการประกัน
คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
195/6 อาคารเลครัชดาออฟฟิศคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 0
0 2264 0909 , 0 267 0910 ต่อ 103
0 2661 8505 - 6
asco@asco.or.th
กลุ่มการเงิน การลงทุน และการประกัน
คุณอานนท์ วังวสุ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 0
0 2256 6032 - 8 , 0 2285 8888
0 2256 6039
general@tgia.org , tosapon@tgia.org
กลุ่มการเงิน การลงทุน และการประกัน
คุณนุสรา บัญญัติปิยพจน์
สมาคมประกันชีวิตไทย
36/1 ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0
0 2679 8080
0 2679 7099
jiraporn@tlaa.org , amarawadee@tlaa.org
กลุ่มอัญมณี และแฟชั่น
คุณชนินทร์ จิตต์โกมุท
สมาคมรองเท้าไทย
196/14 ถนนประดิพัทธ์ ซอยประดิพัทธ์ 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 0
0 2278 1525 - 6
0 2278 1527
thaifoot@hotmail.com