หอการค้าไทย จัดอบรมหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ

         หอการค้าไทยร่วมกับ มูลนิธิหอการค้าไทย บริษัทสมาชิกหอการค้าไทย และ มูลนิธิโคเออร์ โดยดำเนินงานตามพรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 35 นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจให้สัปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการฯ กำหนดในระเบียบ

 

ดาวน์โหลด เอกสารโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์สำหรับผู้พิการ 

ดาวน์โหลด เอกสารแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย ปี 2562

Top