เอกสารประกอบการยื่นสมัครเป็นสมาชิก

  • สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน 
  • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)  หรือ สำเนาใบเสร็จ ภงด. 50 / ภงด.
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ. 5 (เฉพาะบริษัท) หรือ บมจ. 006 (เฉพาะบริษัทมหาชนจำกัด)
  • สำเนาสรุป งบกำไรขาดทุน หน้ารายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้แทนที่มีอำนาจเต็มใช้สิทธิ์ในหอการค้าไทย 
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (ต่างชาติ) ผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท/ห้างหุ้นส่วน  

        หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับกรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท / ห้างหุ้นส่วน และประทับตราของกิจการ

 

อัตราค่าสมัครสมาชิก
 

ประเภทสมาชิก ลำดับ รายได้รวมของกิจการ
ก่อนหักค่าใช้จ่ายปีปัจจุบัน
(ล้านบาท)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(บาท)
ค่าบำรุง/ปี
(บาท)
รวมค่าใช้จ่าย
(บวก Vat 7%)

*สมาชิกสามัญ

  • บริษัทจำกัด
  • บริษัทมหาชนจำกัด
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฯลฯ            
1 0 - 10 ล้านบาท 2,000 2,600 4,922
2 เกิน 10 - 100  ล้านบาท 2,000 3,600 5,992
3 เกิน 100 - 500 ล้านบาท 2,000 5,000 7,490
4 เกิน 500 - 1,000 ล้านบาท 2,000 7,000 9,630
5 เกิน 1,000 - 1,500 ล้านบาท 2,000 9,000 11,770
6 เกิน 1,500 - 2,000 ล้านบาท 2,000 12,000 14,980
7 เกิน 2,000 - 5,000 ล้านบาท 2,000 14,000 17,120
8 เกิน 5,000 - 10,000 ล้านบาท 2,000 17,000 20,330
9 เกิน 10,000 - 20,000 ล้านบาท 2,000 20,000 23,540
10 เกิน 20,000 ล้านบาทขึ้นไป 2,000 23,000 26,750
หอการค้าจังหวัด
76 จังหวัด

 

ไม่กำหนด 2,000 2,600 4,922
*สมาชิกสมทบ

 

ไม่กำหนด 2,000 2,000 4,280

 

สมัครสมาชิก

Top