งานมาตรฐานสินค้าเกษตร

 
 

ขึ้นทะเบียนขอใช้บริการต้องทำอย่างไร
  • ไปที่ Website : mr.thaichamber.org เพื่อขึ้นทะเบียนขอใช้บริการ จะมีข้อแนะนำในการกรอกข้อมูล
     

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร CSC Online

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ส่งออก

- แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบริษัทส่งออก

- แบบฟอร์มนำเข้าข้อมูลรายละเอียดของบริษัท

- หนังสือมอบอำนาจ(ภายในบริษัทผู้ส่งออก)

- แบบฟอร์มบันทึกลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจลงนาม

- หนังสือมอบอำนาจรับรหัสผ่าน Password

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

- แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ตรวจสอบ

- แบบฟอร์มบันทึกลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ ก.

- แบบฟอร์มบันทึกลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ ข.

- บัญชีรายชื่อผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบริษัทตัวแทนหรือชิปปิ้ง

- แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนบริษัทตัวแทนหรือชิปปิ้ง

- หนังสือมอบอำนาจช่วง(บริษัทผู้ส่งออกกับชิปปิ้ง)

- หนังสือมอบอำนาจช่วง(ภายในบริษัทตัวแทนหรือชิปปิ้ง)

- แบบฟอร์มบันทึกลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจลงนาม

- หนังสือมอบอำนาจรับรหัสผ่าน Password