รับรองเอกสาร เพื่อการส่งออก (CO,CF)


Certificate of Origin : The Thai Chamber of Commerce and the Board of Trade of Thailand provide an issuance of Certificate of Origin as well as other trade documents via an online system. It is the first private organization that implements this system, it helps the exporters to have more flexibility to run their business, saving time and expense. Payment can be made at counter service or through E-payment through automatic banking services. Governmental agencies, embassies and customs can search for information and recheck quickly and precisely. We have opened 4 service centers as follows: Rajbopit Certification Center, the Port Authority of Thailand Certification Center, One Stop Service Export Service Center, and Suvarnabhumi Centerเอกสารประกอบการยื่นขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
  1. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L หรือ Air Waybill : AWB )
  2. ใบบัญชีราคาสินค้า : ใบกำกับสินค้า (Invoice)
  3. เอกสารเพิ่มอื่นๆ
 
ข้อมูลที่ควรปรากฏในใบบัญชีราคาสินค้า : ใบกำกับสินค้า (INVOICE) 
  1. INVOICE No. AND DATE
  2. ระบุต้นทางปลายทาง (FROM BANGKOK TO……..)
  3. ระบุชื่อเรือ หรือ AIR FREIGHT หรือ BY TRUCK
  4. รายการสินค้า
  5. ปริมาณสินค้าและน้ำหนักสินค้า
  6. เครื่องหมายหีบห่อ
  7. แหล่งกำเนิดของสินค้า

 

อัตราค่าบริการ
a. ค่ารับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin:CO)
สมาชิก 190 บาท / ชุด ไม่เป็นสมาชิก 240 บาท / ชุด
b. ค่ารับรองเอกสารทั่วไปทางการค้า (Certifying Other Trade Documents:CF)
สมาชิก 240 บาท / ชุด ไม่เป็นสมาชิก 300 บาท / ชุด
 
หมายเหตุ : ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)