หลักฐานในการสมัคร APEC Business Travel Card Online          
1. ไฟล์ลายเซ็น สีขาวดำ ไฟล์(JPG) ต้องเหมือนกับที่ปรากฏในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ไฟล์อัปโหลดต้องมีขนาดไม่เกิน 1MB ความละเอียดขั้นต่ำ 50 x 50 pixels และ สูงสุดไม่เกิน 300 x 600 pixels 

2. ไฟล์รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว ชัดเจน ถ่ายไม่เกิน 3 เดือนนับจากปัจจุบัน ฉากหลังต้องเป็นสีขาวการแต่งกายสุภาพ ไม่สวมเสื้อยืด สายเดี่ยว หรือแขนกุด ไม่สวมเสื้อขาวหรือสีอ่อน ควรสวมเสื้อสีเข้ม หรือสวมสูทเข้ม ห้ามรีทัชภาพ (ไฟล์อัปโหลดต้องมีขนาดไม่เกิน 1MB ความละเอียดขั้นต่ำ 50 x 50 pixels และ สูงสุดไม่เกิน 800 x 600 pixels) ไฟล์(PDF) สี 

3. ไฟล์หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน และฉบับก่อนหน้า ที่ใช้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (เฉพาะหน้าที่มีรายการ) เซ็นสำเนาถูกต้องหน้าแรกและหน้าสุดท้าย นอกกรอบพาสปอร์ต ห้ามเซ็นทับหรือ ขีดคาดบนพาสปอร์ต ไฟล์(PDF) สี

4. ไฟล์หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าไทย หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือ หอการค้าจังหวัด หรือหอการค้าต่างประเทศ หรือ สมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ไฟล์(PDF) สี (หมายเหตุ : ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกและยังคงความเป็นสมาชิกภาพ หากขาดการเป็นสมาชิกภาพใบสมัครของท่านจะถูกปฏิเสธ และเสียค่าดำเนินการ 1,500 บาท)

5. กรณีเจ้าของกิจการ หรือผู้ถือหุ้น ต้องมีไฟล์หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ (ให้ไฮไลท์ในวัตถุประสงค์ส่วนของประเภทกิจการ) ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปี และไฟล์เอกสารผู้ถือหุ้น รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท และประทับตรากิจการ ไฟล์(PDF) สี

6. กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของกิจการ หรือผู้แทนที่มีอำนาจเต็ม ต้องมีไฟล์หนังสือรับรองตำแหน่ง/การทำงาน ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท (ต้องระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่มปฏิบัติงาน) และไฟล์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ ไฟล์(PDF) สี

7. ไฟล์รายการเดินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Saving Account Statement) ของผู้สมัคร โดยผ่านการรับรองจากธนาคาร บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ไฟล์(PDF) สี

8. ค่าธรรมเนียมในการสมัครท่านละ 8,500 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหากท่านไม่ผ่านการพิจารณา หรือไม่ได้รับการอนุมัติบัตรเดินทาง)

9. การยื่นขอต่ออายุบัตรเดินทาง ให้ดำเนินการยื่นสมัคร ตามขั้นตอนการสมัครข้างต้น และไฟล์บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจ APEC ที่หมดอายุ เป็นเอกสารประกอบการยื่นสมัครด้วย (การต่ออายุบัตรเดิมทางฯ ควรดำเนินการก่อนบัตรหมดอายุประมาณ 6 เดือน)

10. วิธีการสมัครผ่านระบบ Online ที่ลิ้งค์ https://www.abtc-jsccib.org/login

 
 
การชำระค่าธรรมเนียม
 
ชำระค่าธรรมเนียมโดยการพิมพ์เอกสารประกอบการชำระเงินจากระบบ Online ไปชำระที่ธนาคารกสิกรไทย
 
 
Top