ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ


ศึกษาและนำเสนอ Software หรือเครื่องมือต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
 
ออกแบบระบบฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์งานภายในองค์กร
 
รวบรวมข้อมูลจากระบบงานต่างๆและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น
 
ดูแลความถูกต้องการข้อมูลและความพร้อมของการใช้งาน
 
จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 
งานอื่นๆตามที่มอบหมาย
 
• เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
• มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี (หากเป็นงานเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลหรือเกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล โดยเฉพาะโครงการวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
• มีความรู้ด้านวิเคราะห์ฐานข้อมูล และสามารถเขียนโปรแกรมหรือใช้เครื่องมือทำข้อมูลต่างๆมาใช้
 
• มีความรู้ด้านการบริหารโครงการ(Project Management)
 
• เป็นผู้เรียนรู้ได้รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีความละเอียด รอบคอบ

เจ้าหน้าที่การประชุมและธุรการ


• เลขานุการการประชุมคณะกรรมการ
 
• รับผิดชอบงานสารบรรณ เพื่อนำส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง และทันกำหนดเวลา
 
• รับผิดชอบดูแลเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ และพัสดุไปรษณีย์ เพื่อนำส่งให้ฝ่าย/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
• ดำเนินการด้านงานเอกสารการเบิกจ่ายให้ทันเวลา
 
• ดำเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรรมการให้มีความทันสมัยตลอดเวลา
• เพศชาย / หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 
• อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 
• เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 
• มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ หรืองานเลขานุการ และวิเคราะห์งานเอกสารได้
 
มีความรู้ด้านงานธุรการ กระบวนงานจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
 
มีทักษะด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
 
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
Top