ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ


ศึกษาและนำเสนอ Software หรือเครื่องมือต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
 
ออกแบบระบบฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์งานภายในองค์กร
 
รวบรวมข้อมูลจากระบบงานต่างๆและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็น
 
ดูแลความถูกต้องการข้อมูลและความพร้อมของการใช้งาน
 
จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 
งานอื่นๆตามที่มอบหมาย
 
• เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
• มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี (หากเป็นงานเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลหรือเกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล โดยเฉพาะโครงการวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
• มีความรู้ด้านวิเคราะห์ฐานข้อมูล และสามารถเขียนโปรแกรมหรือใช้เครื่องมือทำข้อมูลต่างๆมาใช้
 
• มีความรู้ด้านการบริหารโครงการ(Project Management)
 
• เป็นผู้เรียนรู้ได้รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน และมีความละเอียด รอบคอบ
Top