ข้อเสนอของเอกชนต่อภาครัฐ
อ่านเพิ่มเติม

มาตรการหยุดยั้งการระบาด COVID-19  

กกร.แถลงแนวทางการดำเนินการกรณี COVID-19  

มาตรการ ข้อเสนอกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอื่นๆ  

 แนวทางดำเนินการและข้อเสนอแนะของภาคเอกชนฯ