1. มาตรการเสริมสภาพคล่อง  

   

  2. มาตรการการช่วยเหลือ              

    

                                                                                        3. มาตรการลดเลื่อนค่าใช้จ่าย