แนวปฏิบัติการให้บริการรถโดยสารสาธารณะและการขนส่งสินค้า
(ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564)

 

  • พระราชกฤษฎีกา พ.ศ.  ๒๕๖๔   

     

1. มาตรการเสริมสภาพคล่อง  

   

  2. มาตรการการช่วยเหลือ              

    

                                                                                        3. มาตรการลดเลื่อนค่าใช้จ่าย