เกษตรไทย เกษตรเท่

เกษตรไทย เกษตรเท่

วันที่เผยแพร่ 15 พ.ย. 2563


หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับภาคเกษตรและอาหาร เนื่องจาก มีความเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ของประเทศ มีประชากรรายครัวเรือน จำนวน 7.9 ล้านครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรมกว่า 149 ล้านไร่ และมีกำลังแรงงานในภาคเกษตรจำนวนมากกว่า 12 ล้านคน

ดังนั้น จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรไทย ปรับเปลี่ยนแนวคิดการปลูกและทำเกษตรแบบเดิม โดยส่งเสริมให้เกษตรกรไทยทำการเกษตรที่มีมูลค่าสูง โดยมุ่งเน้นให้มีการปรับปรุงวิธี การปลูก การแปรรูป การตลาด และมาตรฐานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain)  ผ่านรูปแบบ Model Success Case ภายใต้แนวคิด เกษตรไทย เกษตรเท่ เกษตรมูลค่าสูง

 

(ภาพการลงพื้นที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจระดับพื้นที่ (Area Base) ประเด็นการสร้างเกษตรมูลค่าสูง 
ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดเลย 
ร่วมกับ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร)

 

Model Success Case 

EP.1 : ‘หน่อไม้ฝรั่ง’ Cash Crop: พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง ทางเลือกใหม่ สร้างรายได้แก่เกษตรกร (ตอนที่ 1)

EP.2 : ‘หน่อไม้ฝรั่ง’ Cash Crop: พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง ทางเลือกใหม่ สร้างรายได้แก่เกษตรกร (ตอนที่ 2)

EP.3 :“เมล่อนญี่ปุ่น” Cash Crop: พืชทางเลือกใหม่ ช่วยยกระดับรายได้ให้เกษตรกร 

EP.4 : King Fruit กล้วยหอมจากสวน...สู่ห้าง

EP.5 : สะเร็นวากิว เนื้อญี่ปุ่นสไตล์ไทย

EP.6 : โคขุนภูเขาไฟ โคขุนคุณภาพสูง ของดีศรีสะเกษ

EP.7 : สหกรณ์โคเนื้อดอกลำดวน  สหกรณ์ของชาวโคเนื้อศรีสะเกษ

EP.8 : ลูกชิ้นเนื้อดอกลำดวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปของดีศรีสะเกษ

EP.9 : โคเนื้อบ้านแสนแก้ว ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง

EP 10 : NC coconut มะพร้าวน้ำหอม จ.ราชบุรี

EP 11 : NC coconut มะพร้าวน้ำหอม จ.ราชบุรี ตอนที่ 2

EP 12 : BCG Model สาขาเกษตร

EP 13 : ทุเรียน Sukkasem SFG จังหวัดจันทบุรี

EP 14 : การทำประมงเพิ่มมูลค่าจากเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม จ.จันทบุรี

EP 15 : Plant Factory โรงงานผลิตพืชด้วยแสงประดิษฐ์ @ Civic Agrotech ตอนที่ 1

EP 16 : Plant Factory โรงงานผลิตพืชด้วยแสงประดิษฐ์ @ Civic Agrotech ตอนที่ 2

EP 17 : จิ้งหรีด แมลงเศรษฐกิจอนาคตไกล _ The Bricket ตอนที่ 1

EP 18 : จิ้งหรีด แมลงเศรษฐกิจอนาคตไกล _ The Bricket ตอนที่ 2

EP 19 : EP 19 : KUBOTA Agri Innovation พลิกโฉมเกษตรไทย ด้วยนวัตกรรมเพื่ออนาคต