"ยุทธศาสตร์ค้าปลีกวิถีใหม่ฝ่า COVID-19" " Digital Transformation to Success"

"ยุทธศาสตร์ค้าปลีกวิถีใหม่ฝ่า COVID-19" " Digital Transformation to Success"

วันที่เผยแพร่ 01 ต.ค. 2563


    สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะมีกำหนดจัดสัมมนา "ยุทธศาสตร์ค้าปลีกวิถีใหม่ฝ่า COVID-19" : Digital Transformation to sucess ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม  2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ตึก 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ ผ่านระบบ FaceBook Live @ ThaiChamber  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจในตลาด Digital ร่วมให้ความรู้ในการดำเนินกิจการในยุค New Normal  

    ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หรือ ผ่านทาง FaceBook Live @ ThaiChamber  และลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ Link ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยมีที่นั่งจำนวนจำกัด(โปรดลงทะเบียน)

กำหนดการ "Click"

Link ลงทะเบียน เข้าร่วมสัมมนา :   "Click"