โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)

โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)

วันที่เผยแพร่ 24 ก.พ. 2564


     

     สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมมือกับหอการค้าไทย จัดทำ “โครงการยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider)” เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการยกระดับความสำเร็จให้เกิดขึ้น โดยเชิญผู้ที่สนใจทั้งผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่ และผู้ประกอบการ SME ในภาคการค้าและบริการเข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดให้มีผู้ให้บริการทางธุรกิจไปให้คำปรึกษายังสถานประกอบการ สำหรับการวางแผนการบริหาร การจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจ ร่วมกันวางแผนการพัฒนาธุรกิจและกำหนดเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นด้วยกัน ทั้งนี้ โครงการยกระดับศักยภาพดังกล่าว จะมีหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ให้ผู้ประกอบการเลือกรับคำปรึกษา อาทิ การวางแผนการเงินและกฎหมายภาษี การจัดทำแผนธุรกิจ การบริหารต้นทุน การสร้าง    แบรนด์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการทำตลาดออนไลน์ เป็นต้น 

วัตถุประสงค์โครงการ
1.  ยกระดับผู้ประกอบการ SME ให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจมากขึ้นในระยะเร่งด่วน สามารถพัฒนากระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการตลาด 
2.  ช่วยให้ SME ซึ่งอยู่ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์ COVID-19 สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นและสามารถอยู่รอดได้ 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1.    เป็นผู้ประกอบการ SME ในภาคการค้าและบริการ ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีการจดทะเบียนถูกต้องกับหน่วยงานภาครัฐ    
2.    สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ : ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล                                           

หลักเกณฑ์การรับสมัคร และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
1.    คัดกรองบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติและจะติดต่อนัดหมายกับบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้คำปรึกษาภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 
2.    บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

รายละเอียดการรับสมัคร : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2564 (ฟรี.....ไม่เสียค่าใช้จ่าย)                   

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ : คลิ๊ก หรือ https://www.thaichamber.org/question/142

เอกสารประกอบการสมัคร 
1.   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2.   หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการค้าฯ หอการค้าจังหวัดฯ (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  02-018-6888 ต่อ 4360 (สิริภา), ต่อ 4390 (ชนกชนม์)
E-mail : sme@thaichamber.org

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครมีผลต่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

จำนวนทั้งหมด
จำนวนทั้งหมด : 400 ที่นั่ง
จำนวนทั้งหมด
สำรอง : 100 ที่นั่ง
จำนวนทั้งหมด
เหลือ : 199 ที่นั่ง