โครงการ Online Clinic All about Foods ปั้นนักธุรกิจอาหารสู่โอกาสแห่งความสำเร็จ

โครงการ Online Clinic All about Foods ปั้นนักธุรกิจอาหารสู่โอกาสแห่งความสำเร็จ

วันที่เผยแพร่ 06 ก.ย. 2564


       หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคธุรกิจเกษตรและอาหาร เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมาก เป็นฐานราก และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศในลำดับต้น ๆ การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ผ่านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำงานวิจัยมาปรับใช้ จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน     

       โครงการ Online Clinic All about Foods ปั้นนักธุรกิจอาหารสู่โอกาสแห่งความสำเร็จ จะเป็นช่องทางให้สมาชิกผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ สามารถขอรับคำปรึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจอาหารของตนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมทุกด้านที่ผู้ประกอบการต้องรู้ ได้แก่ 

  • การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ    
  • การต่อยอดงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม
  • การสื่อสาร การตลาด และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์       
  • การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

VTR แนะนำโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ Online Clinic Food & Bio-Tech for Success

  • เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน และให้คำปรึกษากับสมาชิกในการพัฒนาธุรกิจอาหาร
  • เพื่อสร้างฐานข้อมูลงานวิจัยตอบโจทย์การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ
  • เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับสมาชิกที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์

ข้อมูลงานวิจัย 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผัก-ผลไม้ 

กลุ่มถั่ว ธัญพืช และผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์นม 

กลุ่มวัสดุเหลือทิ้ง

อื่น ๆ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Online Clinic ได้ที่

https://1th.me/ncE5D

สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

  • ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจเกษตรและอาหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  • โทร 02 018 6888 ต่อ 2600 , 5480 (วราภรณ์, จุฑาวัฒน์)
  • E-mail: waraporn.mo@thaichamber.org, juthawat.ma@thaichamber.org