โครงการ Business Accelerator

โครงการ Business Accelerator

วันที่เผยแพร่ 30 ก.ค. 2564


       โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ ได้เข้าสู่กระบวนการประเมินความพร้อม Business Health Check เพื่อวัดระดับธุรกิจและเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาไปสู่โอกาสในการเจรจาการค้ากับ Modern Trade

Hightlight

  • ได้ทำ Business Health Check เพื่อให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจ
  • รับองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาด Modern Trade

Special สำหรับธุรกิจที่มีความพร้อม และผ่านแบบทดสอบ

  • รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาด Modern Trade
  • ได้มีโอกาสในการทดลองการนำเสนอสินค้า(Pitching)พร้อมได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของกลุ่ม Modern Trade
  • ผู้ที่ผ่านโครงการจะได้รับใบรับรอง (Certified) และได้รับโอกาสในการนำเสนอสินค้าเพื่อเข้าตลาด Modern Trade
เข้าร่วม ฟรี ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอข้อมูลให้หอการค้าไทยคัดกรองคุณสมบัติและรวบรวมข้อมูล
เพื่อดำเนินการต่อใน Business Accelerator (Phase 2)

ลงทะเบียนคลิ๊ก > https://bit.ly/3vUjI3h
หรือ Scan QR Code