ส่งเสริมความเชื่อมั่นสินค้าไทย ปลอดโควิด-19 และสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทย

ส่งเสริมความเชื่อมั่นสินค้าไทย ปลอดโควิด-19 และสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทย

วันที่เผยแพร่ 19 พ.ย. 2563


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นสินค้าไทย ปลอดโควิด-19 และสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทย ตลอดจนส่งเสริมการส่งออกให้ชยายตัวได้มากขึ้น ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. Agro สินค้าเกษตร คลิกเพื่อรับชม
2. A Massage from Thailand คลิกเพื่อรับชม
3. STYLE – Craft Your Imagination – Lifestyle and Fashion Product from Thailand คลิกเพื่อรับชม
4. STYLE – Craft Your Imagination – Pets are part of the home คลิกเพื่อรับชม
5. STYLE – Tableware คลิกเพื่อรับชม
6. Fruit สินค้าเกษตร คลิกเพื่อรับชม
7. Protein สินค้าเกษตร คลิกเพื่อรับชม
8. Rice สินค้าอาหาร ข้าว คลิกเพื่อรับชม
9. งานแสดงสินค้า Style Bangkok Fair 2020 คลิกเพื่อรับชม
10. Thai Select สินค้าพร้อมรับประทาน คลิกเพื่อรับชม
11. Think trusted quality and refinement คลิกเพื่อรับชม

หรือ Scan QR Code