รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2564

รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2564

วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2564


        สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2564  เพื่อรายงานสถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจ โครงสร้าง และบทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเผยแพร่รายงานสถานการณ์ฯ เป็นประจำทุกปี ได้ที่เว็บไซต์ของ สสว. 

https://www.sme.go.th

หรือ  SCAN QR Code ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้