ข้อมูลมาตรการทางการเงิน เพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ข้อมูลมาตรการทางการเงิน เพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันที่เผยแพร่ 21 พ.ค. 2564


1. ข้อมูลมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู

  • ธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการ “Click

2. ข้อมูลโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)

  • ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ “Click

3. ข้อมูลเอกสารเผยแพร่การบรรยายที่เกี่ยวข้อง

  • เอกสารงานสัมมนา หัวข้อ “ฟื้นฟูผู้ประกอบการ...ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19” “Click
  • เอกสารงานสัมมนา หัวข้อ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)” “Click
  • เอกสารอบรมหัวข้อ“สินเชื่อฟื้นฟู อยากกู้ต้องรู้รายละเอียด” “Click
  • เอกสารอบรมหัวข้อ "พักทรัพย์ พักหนี้ เรื่องนี้ช่วยขยาย” “Click