ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นนักธุรกิจสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นนักธุรกิจสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

วันที่เผยแพร่ 05 ม.ค. 2565


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นนักธุรกิจสตรีดีเด่น
เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565

       ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ปี 2565 ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกนักธุรกิจสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล) เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักธุรกิจสตรีดีเด่นที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เป็นนักธุรกิจสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร คลิก > "แบบเสนอประวัติสตรีสากล (นักธุรกิจสตรี)"