• ''หอการค้าไทยเป็นสถาบันหลักทางการค้าและบริการของประเทศ
    ที่ใช้ข้อมูล ความรู้ เครือข่าย และความร่วมมือที่เข้มแข็ง
    เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
    และขับเคลื่อนประเทศไทย ให้เติบโตได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน''
    นายกลินท์ สารสิน
    ประธานกรรมการหอการค้าไทย คนที่ 24

Top