เจ้าหน้าที่บัญชีและบริหารการเงิน/Finance and Accounting Officer


 • จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิก-จ่าย (ค่าใช้จ่าย)
 • วิเคราะห์รายการและบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี
 • กระทบยอดรายงาน และจัดทำแบบยื่นรายการภาษี ภงด. 3 , 53 , ภพ.30
 • จัดทำข้อมูลประกอบงบการเงิน

• เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการคัดเลือกทางทหารแล้ว)

• อายุ 22 – 30 ปี

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50

• มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน

• มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

• มีความรู้ในด้านบัญชีและกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และมีความชำนาญในการใช้ MS Excel

• หากเคยใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*****กรุณาแนบรูปในเรซุเม่*****

ประเภทของงาน : งานประจำ

จำนวน : 2 อัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

สถานที่ : กทม. (พระนคร)

การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : บริหารธุรกิจ

สาขา : การบัญชี

คณะ : บริหารธุรกิจ

สาขา : การเงิน

คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โบนัส
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีทำงานต่างจังหวัด)
 • สวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงานของธนาคารต่างๆ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ปี
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพและบำเพ็ญกุศล
 • ทุนการศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ฝึกอบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงานต่างประเทศ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเฉลิมขวัญ ศรีคุณ (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล)

ที่อยู่ : 150 ถนน ราชบพิธ แขวง วัดราชบพิธ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ : 0-2018-6888 ต่อ 5340, 5660

โทรสาร : 0-2226-4521

โฮมเพจ : http://www.thaichamber.org

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุน


1. เพศชาย / หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว)

2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

5. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่านและเขียนได้ดี* และสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

6. คะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป

7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

8. มีความละเอียดรอบคอบ พร้อมที่จะเรียนรู้งานและทำงานภายใต้สภาวะกดดัน โดยสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

9. หากมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หรือมีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

---------------------------------------------------------

 

สนใจสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.0-2018-6888 ต่อ 5340

เจ้าหน้าที่บัญชี


1. เพศชาย / หญิง (เพศชายพ้นภาระทางทหารแล้ว)

2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

5. มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน

6. มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

7. มีความรู้ในด้านบัญชี กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และมีความชำนาญในการใช้ Microsoft Excel ได้ดี

8. หากเคยใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้าน Application)


• จัดทำแผนงานที่กำหนดประจำปีให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

• ควมคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและผู้ช่วยประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

• ดำเนินงานของทีม Business และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน

• เลขาคณะกรรมการไอทีและเครือข่าย

• เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการคัดเลือกทางทหารแล้ว)

• อายุ 25-30 ปี

• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

• เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5

• มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบงานอย่างน้อย 3 ปี

• มีประสบการณ์สนับสนุนการใช้งาน Application อย่างน้อย 3 ปี

• มีทักษะด้านฐานข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี

• มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการอย่างน้อย 2 ปี

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้าน Support)


• ดูแลระบบเครือข่ายการใช้งาน Internet & Security

• สนับสนุนการใช้งานระบบเทคโนโลสารสนเทศภายในองค์กร

• ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบงานด้านบริการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มขีดความสามารถ

• สามารถประสานงานและติดตามการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• สามารถวิเคราะห์กระบวนการทำงานแต่ละส่วนงานมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

• สนับสนุนการใช้งานระบบงานให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

• เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการคัดเลือกทางทหารแล้ว)

• อายุ 22-30 ปี

• ปริญญาตรี ในสาขาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์เช่น Helpdesk อย่างน้อย 1 ปี

• ประสบการณ์ด้าน Network อย่างน้อย 1 ปี

• มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบงานอย่างน้อย 1 ปี

• มีประสบการณ์สนับสนุนการใช้งาน Application เช่น ERP 1 ปี

• มีทักษะด้านฐานข้อมูลอย่างน้อย 1 ปี

เจ้าหน้าที่เศษฐกิจและศูนย์ข้อมูล


 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อค้นคว้า รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ ในการเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กร และสอดคล้องตามความต้องการของคณะกรรมการและสมาชิกทุกภาคส่วน
 • สังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเรียบเรียงข้อมูลให้เป็นระบบและให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อการบริหารข้อมูล และเป็นองค์ความรู้ขององค์กรสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กร
 • ผลิตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเพื่อเผยแพร่ตามช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ และสมาชิกทุกภาคส่วน • รับผิดชอบในการบริหารจัดเก็บข้อมูลตามโครงสร้างองค์กรในระบบฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการคัดเลือกทางทหารแล้ว)
 • อายุ 22 - 30 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน และศึกษา /ค้นคว้าข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจเบื้องต้น อย่างน้อย 2 ปี
Top